Evropská komise navýšila podporu cirkulární ekonomiky o výši 222,7 miliónů EUR

Evropská komise schválila investiční balíček ve výši 222,7 miliónů EUR (zhruba 6,25 miliardy Kč) z rozpočtu Evropské unie na podporu přechodu Evropy na cirkulární ekonomiku. Finanční prostředky Evropské unie podnítí další investice, celková investice dosáhne výše 398,6 miliónu EUR (zhruba 11,2 miliardy Kč), které mají být investovány ve 144 nových projektech ve 23 členských státech. Podpora pochází z programu LIFE programme for the Environment and Climate Action (program pro životní prostředí a klima). 323,5 milionu EUR (zhruba 9 miliard Kč) půjde na projekty v oblasti životního prostředí a účinného využívání zdrojů, přírody a biologické rozmanitosti a správy životního prostředí a poskytování informací.

Projektů účinného využívání zdrojů, do kterých povahově spadá renovace tonerových a inkoustových kazet, bude 21, jejich cílem je usnadnit přechod Evropy k většímu podílů cirkulární ekonomiky.


Komisařka pro oblast klimatu a energetiky, Miguel Arias Cañete řekla: „Se vstoupením Pařížské dohody v platnost (dohoda, která má omezit emise CO2 od roku 2020, schválena 195 smluvními stranami na konferenci OSN o změně klimatu, přijata 12. 12. 2015, k 10. 11. 2016 podepsaná 192 účastníky, 105 ratifikovaná, která vstoupila v platnost 4. 11. 2016), se musíme nyní soustředit na plnění našich slibů. Tyto projekty vytvoří správné podmínky pro podporu inovativních řešení a šíření osvědčených postupů pro snižování emisí a přizpůsobení se změně klimatu v celé Evropské unii. Tímto způsobem podporuje Evropská unie naplnění Pařížské dohody“.

Aktuálním cílem cirkulární ekonomiky Evropské unie je podíl na recyklaci 65% komunálního odpadu do roku 2030, skládkování maximálně 10 % ze všech vznikajících odpadů do roku 2030. Cirkulární ekonomika má potenciál vytvářet nová pracovní místa a současně uchovávat vzácné přírodní zdroje.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství