Hodně nepovedená pravidla zeleného nákupu tonerů Evropské unie

Evropská unie v rámci rozsáhlého dokumentu Nová kritéria zásad zeleného nákupu (GPP) zavádí požadavky na nákup tonerových kazet v rámci veřejných zakázek. Cílem je zaváděných opatření je orgánům veřejné správy umožnit používání udržitelného tisku snížením dopadu zakoupených zařízení na životní prostředí a upřednostňovat používání renovovaných kazet. Bohužel výsledná dokumentace se nám jeví jako poměrně nesmyslná, nijak nepreferující ekologicky šetrné řešení.

Nová kritéria, která zahrnují také požadavky na plasty, chemikálie a emise uvolňované v průběhu tisku, vyvíjí vědecký orgán EU „Společné výzkumné středisko (JRC)“  od roku 2018. Dokument byl schválen Evropskou komisí koncem července 2020.

Veřejné orgány mají možnost při nákupu tiskáren a spotřebního materiálu pro tiskárny využít průvodce nákupem zakotveným v dokumentu.

Dokumentace ukládá výrobcům tiskáren zákaz blokování renovovaných kazet prostřednictvím aktualizací firmware tiskáren, což je velmi přínosné. Renovátorům tonerových kazet ukládá postupovat v souladu se standardy DIN 3387x, což skutečně garantuje určitou kvalitu renovované tiskové kazety.

V dalších bodech však již nespatřujeme absolutně žádný přínos. Průvodce nákupu ukládá výrobcům tiskových kazet předložit dokumentaci, která výslovně uvádí, že tiskové kazety nejsou navrženy tak, aby byla omezena schopnost opětovné použití. Schopnost recyklace však neznamená, že existuje ekonomický únosný způsob recyklace, tedy dle našeho rozboru dokumentace v podstatě postačí dodat k jednorázovým tiskovým kazetám prohlášení, že kazety je možné recyklovat a požadavek je splněn. To, že kazety nikdo nerenovuje ani nerecykluje, protože je to z pohledu nákladů neúnosné, průvodce nijak neřeší. Jednorázové převážně čínské tonerové kazety budou dále skládkovány či spalovány a Nová kritéria zásad zeleného nákupu (GPP) budou dodržena.

Zdá se nám, že „Společné výzkumné středisko (JRC)“ se snažilo zamezit originálním výrobcům tiskových kazet v bránění renovace prostřednictvím patentové ochrany a zcela ignoruje fakt, že originální tiskové kazety jsou renovovány samotnými originálními výrobci i nezávislými renovátory, ale tvoří velmi malou část trhu, zatímco nerenovovatelné a nerecyklovatelné jednorázové kompatibilní kazety tvoří podstatnou část trhu a nikdo je recyklovat nedokáže! Působí to na nás tak, že ve „Společném výzkumném středisku (JRC)“ o kompatibilních tiskových kazetách původem převážně z Číny prostě ani neví.

V dokumentaci jsou dále kladeny požadavky na originální kazety – ty musí výrobce navrhovat tak, aby bylo možné je renovovat, originální výrobce nesmí patentem omezovat možnost renovace. To však vylučuje i samotné patentové právo, tedy jedná se o zcela zbytečný bod.

Průvodce dále stanovuje limity škodlivých látek a prokazování dodržení limitů bezpečnostním listem. Vzhledem k požadavkům na bezpečností listy se však jedná o zcela iluzorní ochranu uživatelů, skutečný obsah nebezpečných látek může být diametrálně odlišný, což prokazuje řada testů tiskových emisí provedených nezávislými organizacemi. Řada toxických testovaných kazet měla bezpečnostní list.

Řešení je přitom dokonale jednoduché – stačí zavést certifikaci ekologické šetrnosti EU Ecolabel po vzoru Nordic Ecolabel a ve veřejných zakázkách vyžadovat takto certifikované tiskové kazety tam, kde renovované kazety existují a originální tiskové kazety tam, kde jsou renovované tiskové kazety nedostupné.

 

 

Vybrané detaily dokumentu Nová kritéria zásad zeleného nákupu (GPP):

 

 

Na tiskové kazety jsou kladeny tyto požadavky:

 

Kvalita tiskových kazet Tiskové kazety musí splňovat alespoň jeden široce uznávaný standard kvality tiskových kazet.

K tiskové kazetě musí být předložena dokumentace, která prokazuje, že tisková kazeta splňuje požadavky kvality stanovené normou DIN 33870-1, řada DIN 33870-2, DIN 33871-1 nebo ekvivalentní pro renovované kazety a normou kvality DIN 33871-2 nebo ekvivalent pro nové tiskové kazety. Zařízení s příslušnou ekoznačkou typu I bude považováno za vyhovující.

DIN 33870-1: požadavky a zkoušky pro výrobu renovovaných tonerových kazet pro laserové tiskárny, kopírky a faxy – monochromatické (černobílé).

DIN 33870-2: požadavky a zkoušky pro výrobu renovovaných tonerových kazet pro laserové tiskárny, kopírky a faxy – vícebarevné (čtyř barevné).

DIN 33871-1: požadavky na doplňované inkoustové tiskové hlavy a inkoustové kazety pro inkoustové tiskárny.

DIN 33871-2: požadavky na kompatibilní inkoustové tiskové hlavy a inkoustové kazety pro inkoustové tiskárny – vícebarevné (čtyř barevné).

 

Výtěžnost tiskových kazet
K tiskové kazetě musí být předložena dokumentace, která identifikuje výtěžnost stránky a související zkušební postupy použité k odvození hodnot.

Měření výtěžnost spotřebního materiálu pro inkoustové tiskárny a tonery by měla být prováděna v souladu s nejnovější verzí následujících standardů: ISO / IEC 24711, ISO / IEC 19752, ISO / IEC 19798, DIN 33870-1, DIN 33870-2, nebo jinými spolehlivými, přesnými a reprodukovatelnými metodami, které zohledňují obecně uznávaný stav techniky. Dokumentace může sestávat z prohlášení výrobce nebo jiného alternativního způsobu dokumentace, který poskytuje nezbytné informace. Zařízení s příslušnou ekoznačkou typu I, splňující stanovené požadavky bude považováno za vyhovující.

 

Obsah škodlivých a karcinogenních látek
K tiskové kazetě musí být předložena dokumentace, která prokazuje dodržení stanovených limitů toxických a karcinogenních látek. Všechny typy látek a jejich limity jsou v dokumentu vyjmenovány. Nadto je vyžadováno dodržování všech limitů stanovených nařízením REACH.

K tiskové kazetě musí být předložena dokumentace, například bezpečnostní listy, která dokazuje, že požadavky jsou splněny. Dokumentace by měla jasně prokázat, že každý aspekt kritéria byl splněn. Doklad o splnění může sestávat protokolů o zkouškách od třetích stran nebo vlastních testů výrobce. Zařízení s příslušnou ekoznačkou typu I splňující stanovené požadavky budou považovány za vyhovující.

 

Design umožňující renovaci nebo recyklaci
Patentová ochrana nebo značení tiskové kazety nesmí zamezovat renovaci tiskové kazety.

K tiskové kazetě musí existovat dokumentace, která výslovně uvádí, že tiskové kazety nejsou navrženy tak, aby byla omezena schopnost opětovné použití. Zařízení s příslušnou ekoznačkou typu I splňující stanovené požadavky budou považovány za vyhovující.

 

Hlavní kritéria v oblasti tiskáren:
Tiskárny musí umožňovat použití repasovaných kazet bez omezení záruční doby tiskárny a jakákoli aktualizace firmwaru nesmí bránit použití renovovaného spotřebního materiálu.

 

 

Celý dokument je ke stažení ve formátu PDF zde: 20032020 EU GPP criteria for imaging equipment 2020

 

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství