Renovace tonerových kazet není možné zakázat, řekl Nejvyšší soud USA

Ve Spojených státech amerických probíhal soudní spor, jehož očekávaným výsledkem bylo určení možností právní regulace renovací tonerových kazet ze strany originálních výrobců. Nyní došlo k ukončení tohoto soudního sporu a uveřejnění rozsudku Nejvyššího soudu Spojených států amerických.

Hlavními závěry Nevyššího soudu Spojených států amerických je, že patentová ochrana opravňuje držitele patentu k zamezení jiným subjektům ve výrobě a prodeji výrobků chráněných patenty, ale patentovou ochranou nelze zamezit renovaci výrobku, i když majitel patentů při prodeji smluvně nařídí odevzdání prázdné tonerové kazety zpět jejímu výrobci. Takový rozsah patentové ochrany není z pohledu patentového práva možný.

V roce 2013 pak Lexmark rozšířila společnost Lexmark do té doby velmi úspěšné vymáhání patentové ochrany kompatibilních tonerových kazet i na renovované tonerové kazety, u kterých při prodeji smluvně stanovil podmínky následného použití na jiných trzích než těch, ve kterých došlo k prvnímu prodeji výrobku. Konkrétně se jedná se o tonery určené pro jiné trhy, než je trh Spojených států amerických, které jsou mimo Spojené státy americké prodávané za výrazně nižší ceny. Oproti současně s nimi prodávanými tonerovými kazetami mohl kupujícího získat tyto kazety o 20 % levněji oproti závazku, že po použití zašle prázdnou tonerovou kazetu zpět společnosti Lexmark. Na zahraničních trzích však prázdné tonerové kazety získával renovátor ze Spojených států amerických, který je následné dovážel zpět do USA, kde je renovoval a prodával.

Soudní spor Lexmark v roce 2013 prohrál, ale u odvolacího soudu jej začátkem roku 2016 vyhrál. Následně Obamova administrativa nalezla shodu, že Nejvyšší soud Spojených států amerických by měl toto rozhodnutí zvrátit. Nyní Nejvyšší soud Spojených států amerických v této věci vydal konečné rozhodnutí.

V rozsudku Nejvyššího soudu Spojených států amerických se mimo jiné uvádí: patent Spojených států amerických opravňuje držitele patentu po dobu 20 let, aby zamezil jiným subjektům ve výrobě, používání, nabízení k prodeji, nebo prodeji jeho vynálezu po celých Spojených státech amerických nebo dovážení předmětu chráněného vynálezem do Spojených států amerických.

 

nejvyssi_soud_USA_640

 

Kdokoliv se zabývá kterýmkoliv z těchto aktů bez svolení oprávněného majitele patentu, může čelit odpovědnost za porušení patentu.

Tento případ představuje dvě otázky týkající se rozsahu vyčerpání doktríny patentové ochrany. První otázka je, zda majitel patentu, který prodává výrobky s výslovným omezení práva kupujícího k opětovnému použití nebo s výslovným omezením dále prodávat produkt, může vynutit toto omezení prostřednictvím soudního řízení pro porušení práva. Druhá otázka je, zda majitel patentu vyčerpá svá patentová práva tím, že prodává svůj produkt mimo USA, kde patentové zákony Spojených států amerických neplatí.

Došli jsme k závěru, že majitel patentu prodá výrobek, vyčerpá všechna svá patentová práva v této souvislosti bez ohledu na případná omezení majitele patentu na omezení prodeje.

Došli jsme k závěru, že společnost Lexmark pozbyla patentových práv u těchto kazet v okamžiku, kdy je prodala. Omezení na jedno použití nebo jediný prodej ve smlouvách Lexmarku se zákazníky může být pochopitelné a vymahatelné podle smluvního práva, ale nepředstavuje nárok Lexmarku z patentových práva, pokud se je Lexmark rozhodl prodat.

Lexmark dále prodával tonerové kazety do zahraničí a označoval za porušení patentů Lexmarku import prázdných kazet zpět do USA.  Spolkový s tímto přístupem souhlasil, ale my ne. Autorizovaný prodej mimo území Spojených států amerických, stejně jako ve Spojených státech amerických, vyčerpá všechna práva podle patentového zákona.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství