Skandál kolem DecaBDE: Evropská unie zpřísňuje pravidla

Evropská unie představila novou prozatímní dohodu o zpřísnění pravidel o perzistentních organických polutantech (POPs), které jsou považovány ze jednu z nejhorších chemikálií pro životní prostředí a zahrnujíc brómovaný retardér hoření DecaBDE, který byl opakovaně nalezen v kompatibilních tonerových kazetách.

Rumunské předsednictví Evropské rady dospělo k prozatímní dohodě s Evropským parlamentem o aktualizaci předpisů o POPs, včetně brómovaného retardéru hoření DecaBDE, který byl nedávno nalezen v plastových pouzdrech různých tiskových.

Podle této dohody se DecaBDE přidává do seznamu látek a neúmyslná hodnota stopové kontaminace je stanovena na 10 miligramů na kilogram (mg / kg). Dále je stanoven limit neúmyslné hodnota stopové kontaminace stanovena na 500 mg / kg pro součet všech BDE, včetně DecaBDE, kde jsou přítomny ve směsích a předmětech.

Návrh přepracovaného znění zajišťuje sladění stávajícího nařízení s nejnovějšími změnami Stockholmské úmluvy, která poskytuje globální právní rámec pro odstranění výroby, používání, dovozu a vývozu POPs. Několik pozměňovacích návrhů sbližuje nařízení s obecnými právními předpisy EU o chemických látkách. Výsledkem těchto změn bude větší jasnost, transparentnost a zvýšená právní jistota pro všechny strany zapojené do provádění nařízení.

Nová pravidla zaručí vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v Evropě, některé úkoly stanovené v tomto nařízení budou převedeny z Evropské komise na Evropskou agenturu pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách.

„Dohoda, kterou jsme dnes uzavřeli, znamená, že jsme dosáhli důležitého milníku v ochraně lidského zdraví a životního prostředí,“ řekl Graţiela Leocadia Gavrilescu, místopředseda vlády Rumunska a ministr životního prostředí. „Jde o omezení škod z nejnebezpečnějších nebezpečných chemických látek na světě. Odstraněním jejich výroby a zákazem jejich používání můžeme dosáhnout maximální ochrany. “

Dohoda bude nyní předložena k politickému schválení velvyslanci EU ve Výboru stálých zástupců Rady.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství